INFORMAČNÉ OZNÁMENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

poskytované v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „Zákon“) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 – všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Nariadenie“).

KTO JE SPRÁVCOM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť KVERNELAND Group Slovakia, s.r.o., IČO: 36 527 238, so sídlom Komárňanská cesta 41/10112, Nové Zámky 940 01, zapísaná v obchodnom registri Obchodného súdu v Nitre, vložka číslo 10945/N (ďalej ako „Prevádzkovateľ).

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa:, www.kverneland.sk, infolinka: +42 1 356 492 892, email: info@kverneland.sk

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽ SPRACOVÁVA?

Osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ spracováva bez súhlasu zákazníka, ako subjektu údajov:

-    identifikačné a kontaktné údaje (meno a priezvisko / firma, dátum narodenia, bydlisko/ sídlo, e-mailová adresa, telefónne číslo, bankové spojenie, prípadne IČO a DIČ);

-    údaje o stroji (výrobné číslo, typ, rok výroby, aj);

-    údaje vyplývajúce zo zmluvného vzťahu, najmä kúpnej zmluvy alebo zmluvy o dielo (napr. servisná história strojov).

Osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ spracováva so súhlasom zákazníka ako subjektu údajov, sú uvedené v súhlase so spracovaním osobných údajov.

ÚČEL A SPOSOB SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ môže bez súhlasu zákazníka ako subjektu údajov spracovávať vyššie uvedené osobné údaje k nasledujúcim účelom:

a)    plnenie kúpnej zmluvy, resp. zmluvy o dielo a jednanie za účelom uzatvorenia zmluvy;

b)    plnenie povinností Prevádzkovateľom vyplývajúcich z právnych predpisov;

c)    ochrana práv a oprávnených záujmov Prevádzkovateľa;

Prevádzkovateľ spracováva so súhlasom zákazníka ako subjektu údajov osobné údaje uvedené v súhlase so spracovaním osobných údajov za účelom:

a)    vytváranie fotografií zákazníka na akciách organizovaných Prevádzkovateľom či na odborných veľtrhoch a výstavách a zverejňovanie fotografií zákazníka na webových stránkach a propagačných materiáloch Prevádzkovateľa;

b)    zasielanie časopisu Zapriahni!;

c)    uskutočňovania marketingových propagačných činností, ktoré zahŕňajú najmä zasielanie komerčných a/alebo propagačných informácií a reklamných materiálov zapojených do predajných činností alebo interaktívnych komerčných komunikácií týkajúcich sa produktov, služieb alebo ďalších činností, v listinnej podobe, v automatizovanom alebo elektronickom formáte a predovšetkým prostredníctvom pošty alebo elektronickej pošty, telefonicky  a akýmkoľvek iným elektronickým spôsobom (napr. internetové stránky a mobilné aplikácie).

POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

AKO MÔŽEM ODVOLAŤ SÚHLAS?

Súhlas so spracovaním osobných údajov, ako aj súhlas so zasielaním správ priameho marketingu je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, a to buď písomnou formou na adrese sídla Prevádzkovateľa alebo emailom na adrese: .....................

TRETIE STRANY, KTORÝM MÔŽU BYŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE POSKYTOVANĚ

Osobné údaje zákazníka môžu byť poskytované tretím stranám v súvislosti s plnením právnych povinností, na vyžiadanie orgánov štátnej správy alebo pre uplatnenie práv a oprávnených záujmov Prevádzkovateľa.

Ďalej môžu byť osobné údaje poskytované sprostredkovateľom, ktorí pre Prevádzkovateľa vykonávajú čiastkové činnosti spojené so spracovaním osobných údajov, najmä v oblastí marketingu.

ODOVZDANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV DO ZAHRANIČIA

Osobné údaje môžu byť predané do krajín Európskej únie.

DOBA SPRACOVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú Prevádzkovateľom spracovávané po dobu 10 rokov od uskutočnenia posledného zmluvného plnenia a ak nedôjde k zmluvnému plneniu na dobu 10 rokov od udelenia tohto súhlasu. Osobné údaje spracovávané pre účely plnenia právnych povinností sú spracovávané po dobu vyžadovanú príslušným právnym predpisom. Doba spracovania osobných údajov spracovávaných na základe súhlasu je uvedená v tomto súhlase.

AKÉ MÁTE PRÁVA A AKO ICH UPLATNIŤ?

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte najmä nasledujúce práva:

Právo na informácie: Každá osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, má právo na informácie, ktoré stanovuje Nariadenie a Zákon o ochrane osobných údajov. Za týmto účelom je Prevádzkovateľ povinný prijať vhodné opatrenia, aby tieto informácie dotknutej osobe poskytol. Informácie budú poskytnuté prostredníctvom webovej stránky, emailom alebo v listinnej forme. Informácie budú poskytnuté v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho.

Právo na prístup k údajom: Každá osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva jej osobné údaje. Ak osobné údaje tejto osoby spracúva, táto osoba má právo na prístup k týmto údajom a informácie o ich spracúvaní stanovené zákonom.

Právo na opravu: Každá osoba má právo, aby ste spracúvali iba jej správne a aktuálne údaje. Ak Prevádzkovateľa o to požiada, musí nesprávne a neaktuálne údaje opraviť.

Právo na vymazanie: V prípadoch podľa § 23 ods. 2 písm. a) až f) Zákona o ochrane osobných údajov má osoba, ktorej údaje sa spracúvajú, právo na vymazanie jej osobných údajov. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz a ak: - osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali, - dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, - dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, - osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, - je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo - sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti. Ak sú splnené vyššie uvedené zákonné podmienky, Prevádzkovateľ je povinný splniť zákonnú povinnosť a údaje vymazať.

Právo na obmedzenie spracúvania: V prípadoch podľa § 24 ods. 1 písm. a) až d) Zákona o ochrane osobných údajov, má dotknutá osoba, ktorej údaje sa spracúvajú, právo na obmedzenie spracúvania jej osobných údajov. Obmedziť spracúvanie osobných údajov je možné ak: - dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, - spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo - dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. Počas obmedzenia spracúvania môže Prevádzkovateľ jej údaje len uchovávať, iným spôsobom ich spracúvať nemôže.

Právo na prenosnosť údajov: Pokiaľ Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v elektronickej forme na základe súhlasu danej osoby, táto osoba môže požiadať, aby jej Prevádzkovateľ osobné údaje poskytol vo forme, ktorá umožňuje prenos inému Prevádzkovateľovi.

Právo namietať Dotknutá osoba má za zákonných okolností podľa § 27 Zákona o ochrane osobných údajov právo namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov.

Akúkoľvek žiadosť či akýkoľvek podnet súvisiaci so spracovaním Vašich osobných údajov či uplatnením Vašich práv možno zaslať písomne na adresu Prevádzkovateľa či elektronicky na adresu: info@kverneland.sk

 

Aktuálne znenie tohto informačného oznámenia je zverejnené na webovej stránke www.kverneland.sk