Kverneland Group, včetně značek Kverneland a Vicon, je dceřinou společností podniku Kubota Holdings Europe B.V.

O SPOLEČNOSTI KUBOTA A NAŠEM PŘÍSTUPU K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Kubota Holdings Europe B.V. a její dceřiné a přidružené společnosti (dále jen „společnost Kubota“) berou ochranu vašeho soukromí a vaše osobní údaje vážně. Společnost Kubota chápe, že transparentnost a respekt jsou základními aspekty dlouhodobých vztahů, a proto vyvíjí veškeré přiměřené úsilí k ochraně informací, které nám poskytujete.
Toto oznámení o ochraně osobních údajů popisuje typy osobních údajů, které shromažďujeme, jak tyto údaje používáme, s kým je sdílíme, a dále možnosti, z nichž si můžete zvolit, jakým způsobem budeme tyto informace používat. Popíšeme také opatření, která přijímáme k ochraně bezpečnosti informací, a jak nás můžete kontaktovat ohledně našich postupů v oblasti ochrany osobních údajů.
Naše postupy ochrany osobních údajů se mohou v jednotlivých zemích, ve kterých působíme, lišit tak, aby odrážely místní postupy a právní požadavky.

1. CO JSOU OSOBNÍ ÚDAJE
Na osobní údaje zde odkazujeme ve smyslu následující definice, uvedené v obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR):
„veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (‛subjektu údajů’); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby“.

2. KDO JE ODPOVĚDNÝ ZA VAŠE ÚDAJE
Toto oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na veškeré osobní údaje poskytnuté společnosti Kubota nebo společností Kubota shromážděné. Odkazy v těchto zásadách ochrany osobních údajů na výrazy „Kubota“, „my“, „nás“ nebo „naše“ znamenají společnost Kubota Holdings Europe B.V. a její dceřiné a přidružené společnosti. Každý subjekt Kubota, který spravuje způsoby, jimiž jsou vaše osobní údaje shromažďovány, a účely, k nimž jsou vaše osobní údaje použity, bude pro účely příslušné místní legislativy a evropského nařízení o ochraně údajů příslušným „správcem údajů“.
Prostřednictvím Centra ochrany osobních údajů společnosti Kubota můžete požádat o kontakt se subjekty Kubota odpovědnými za shromažďování a používání vašich osobních údajů pro účely popsané v tomto oznámení o ochraně osobních údajů. V části „Jak nás kontaktovat“ najdete kontaktní údaje vedoucího pracovníka pověřeného ochranou osobních údajů nebo můžete použít náš internetový formulář (který bude vytvořen).
Naše internetové stránky mohou poskytovat odkazy na jiné internetové stránky pro vaši potřebu a informace. Tyto internetové stránky mohou fungovat nezávisle na společnosti Kubota. Propojené internetové stránky mohou mít svá vlastní oznámení nebo zásady týkající se ochrany osobních údajů, které vám důrazně doporučujeme přezkoumat, pokud některé propojené weby navštívíte. Pokud některé propojené internetové stránky,které navštěvujete, nevlastní ani nekontroluje společnost Kubota, neneseme odpovědnost za jejich obsah (včetně souborů „cookies“ používaných na daných stránkách), za jakékoli použití těchto internetových stránek ani za zásady ochrany osobních údajů na stránkách s nimi propojených odkazy.

3. JAK SHROMAŽĎUJEME A POUŽÍVÁME VAŠE INFORMACE
Společnost Kubota a její dceřiné a přidružené společnosti shromažďují osobní údaje a data o stroji. Shromažďujeme některé osobní údaje přímo od vás, například při používání našich internetových stránek, používání našich produktů / služeb nebo když nás kontaktujete, nebo získáváme vaše osobní údaje od našich obchodních partnerů a přidružených společností, jako jsou prodejci nebo distributoři, s nimiž máme obchodní vztahy, nebo od subjektů, se kterými jsme uzavřeli smlouvu pro účely průzkumu trhu.
Kategorie údajů, které o vás shromažďujeme
• Kontaktní informace a fyzická poloha (jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo, číslo faxu, ID zákazníka, preferovaný jazyk a kontakt)
• Informace o vztazích (informace týkající se vašich dotazů, nákupů, vaší regionální polohy a další demografické informace a transakce prodejce)
• Údaje o stroji a použití (údaje o stroji, generované, shromážděné nebo uložené ve vašem stroji/terminálu, jako je stav stroje a provozní údaje stroje, které zahrnují hodiny provozu, spotřebu paliva a diagnostická data zařízení). V případě, kdy využíváte naše produkty nebo služby Telematics, také shromažďujeme informace GPS.
• Informace o transakcích (v případech, kdy s námi, našimi prodejci nebo obchodními partnery vstupujete do interakce prostřednictvím nákupů a zákaznických účtů)
• Finanční informace a přidružené informace (jméno a příjmení, datum narození, číslo sociálního pojištění/ úřední osobní identifikační číslo/kód, e-mailová adresa, domácí telefonní čísla a číslo mobilního telefonu, jakož i určité informace o zaměstnání, příjmech a zápočtech a informace o činnostech v oblasti financování a leasingu zařízení)
• Informace, které shromažďujeme online. V případech, kdy s námi komunikujete, shromažďujeme osobní údaje pomocí automatických prostředků, jako jsou například soubory cookie. Tímto způsobem získáváme následující informace: - IP adresa, typ prohlížeče, operační systém, odkazující adresy URL a informace o provedených akcích nebo interakci s našimi digitálními aktivy. Naše internetové stránky používají službu pro internetovou analýzu Google Analytics („Google Analytics“), poskytovanou společností Google, a provádějí anonymizaci vašich osobních údajů za účelem provádění analýz dat.

Jak využíváme shromážděné údaje

Informace, které nám poskytnete, budeme zpracovávat (shromažďovat, ukládat a používat) způsobem slučitelným s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Budeme se snažit udržovat vaše přesné a aktuální informace a nebudeme je uchovávat déle, než je nezbytné. Zavazujeme se uchovávat informace v souladu se zákonem, jako například informace potřebné pro účely daně z příjmu a auditu.
Účel shromažďování a zpracování údajů. Společnost Kubota používá vaše osobní údaje k tomu, aby vám poskytovala optimalizované služby a řešení nebo vás upozornila na jiné produkty či služby, jak je uvedeno dále.
• Splnění vašeho požadavku. Pokud na našich internetových stránkách nebo na různých akcích použijete naši funkci dotazování, soutěžení nebo průzkumu, můžeme sdělené informace použít v souvislosti s dalšími informacemi, které o vás máme, abychom vám poskytli vhodné nabídky produktů a služeb a lépe tak reagovali na vaše konkrétní dotazy na produkty či služby, nebo na vaše stížnosti. Pokud používáte funkci „Dealer Locator“ (vyhledávač prodejce) nebo „Build My Kubota“ (Chci postavit vlastní stroj Kubota), vaše informace mohou být poskytnuty našim prodejcům, aby mohli splnit váš požadavek. Zkontrolujte, zda je vyhledávač prodejce nebo podobná funkce zavedena nebo ne. Zákonným základem ke zpracování vašich osobních údajů za tímto účelem je „legitimní zájem“.
• Marketing a propagace. Společnost Kubota může využít informací, které poskytujete prostřednictvím transakcí a našich internetových stránek, k uvádění nových produktů a služeb na trh a k tomu, aby pro vás vytvářela doporučení. Pokud se na vás obrátíme s obchodními nabídkami, požádáme vás k tomu o dodatečný souhlas. Kdykoliv také můžete svůj souhlas zrušit. Další informace naleznete v části pojednávající o vašich právech. Zákonným základem ke zpracování vašich osobních údajů pro účely elektronického marketingu je „souhlas“.
• Zákaznický servis a podpora. Informace o vás shromažďujeme a používáme na podporu našich zákaznických služeb a podpůrných činností nebo s nimi souvisejících transakcí. To může mimo jiné zahrnovat aktualizaci a zabezpečení záručních služeb, financování nebo nákup, dodávku produktů a podporu údržby a rovněž poskytování informací o vašem servisním prodejci. Součástí podpory je také sdílení dat, pokud je to zapotřebí pro poskytnutí služby nebo provedení vámi požadovaných transakcí. Zákonným základem ke zpracování vašich osobních údajů pro účely služeb zákazníkům je „legitimní zájem“.
• Žádosti o zaměstnání. Informace, které nám zašlete poštou nebo online prostřednictvím některé internetové stránky nebo portálu Kubota určených k tomuto účelu, můžeme použít ke stanovení vaší způsobilosti pro jakékoli volné pracovní místo, o které jste požádali, v souladu s inzerovanými kritérii způsobilosti a jakýmkoli příslušným oznámením o ochraně osobních údajů, které vám byly poskytnuty při používání takových internetových stránek nebo portálu.
• Vylepšování výkonu. Osobní údaje a údaje o strojích používáme také v rámci provozování našich obchodních činností, ke kterým patří analyzování naší výkonnosti, plnění našich zákonných povinností, rozvoj našich pracovníků a provádění výzkumu.

4. DŮVODY PRO SDÍLENÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Společnost Kubota může sdílet vaše osobní údaje a údaje o strojích s následujícími stranami:
• Obchodníci, distributoři, obchodní partneři a přidružené společnosti s oprávněním poskytovat určitou část našich produktů a služeb v našem zastoupení, a poskytovatelé služeb oprávnění poskytovat produkty a služby v souvislosti s prodejem produktů Kubota, interních podnikových procesů nebo obsluhy vašich účtů či transakcí .
• Marketingoví partneři, aby vám mohli přímo zasílat obchodní nabídky, pokud jste k tomu dali souhlas.
• Auditoři, regulační orgány a další subjekty, pokud je zákonem požadováno úřední zveřejnění. Vaše údaje můžeme zpřístupnit v souladu se soudními příkazy a právními nebo regulačními požadavky, abychom předešli zranění, smrti, ztrátám, podvodům nebo zneužití, abychom chránili práva spol. Kubota nebo hájili spol. Kubota v soudním řízení, a v případě potřeby v souvislosti s prodejem nebo převodem obchodního majetku.
• Jakékoli třetí strany, s nimiž můžeme vaše údaje sdílet, jsou povinny uchovávat vaše údaje v bezpečí a používat je pouze k plnění služeb, které vám poskytují naším jménem. Poté, co již vaše údaje nebudou k plnění uvedených služeb potřebovat, zlikvidují tyto informace v souladu s našimi postupy. Jestliže budeme chtít předat vaše citlivé osobní údaje třetí straně, učiníme tak výhradně poté, co jsme získali váš souhlas, pokud nebudeme povinni tak učinit ze zákona a/ nebo na jiném právním základě.

5. UCHOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Společnost Kubota bude osobní údaje uchovávat pouze po dobu nezbytnou a přiměřenou pro účely jejich zpracování.

6. VAŠE PRÁVA A VOLBY
Máte určitá práva vzhledem k osobním údajům, které o vás uchováváme. Rovněž vám nabízíme určité volby ohledně toho, jaké osobní údaje od vás získáváme, jak je využíváme a jakým způsobem s vámi komunikujeme. V souladu s příslušnými zákony máte právo
• přistupovat k vašim osobním údajům zpracovávaným společností Kubota. Konkrétně můžete obdržet potvrzení, že máme vaše osobní údaje, požádat o přístup k osobním údajům, které o vás vedeme, a získat o nich informace, obdržet kopie osobních údajů, které o vás máme.
• požádat o opravu, aktualizaci a odstranění osobních údajů;
• z legitimních důvodů vznášet námitky týkající se zpracování vašich osobních údajů;
• vznášet námitky ohledně využívání vašich osobních údajů pro účely průzkumu, včetně komerčních účelů (marketing);
• kdykoliv zrušit prohlášení o souhlasu vydané prostřednictvím internetových stránek nebo jakýmkoliv jiným způsobem (pokud existuje) s budoucím účinkem, a kdykoli přistupovat ke znění takového prohlášení o souhlasu.
Při návštěvě našich internetových stránek můžete zrušit shromažďování a používání určitých informací, které o vás získáváme automatizovanými prostředky. Váš prohlížeč vám může sdělit, jak dostávat upozornění a rušit přijímání určitých typů souborů cookie. Další informace o souborech cookie a možnostech zabránění jejich přijímání naleznete níže.

POLITIKA SPOLEČNOSTI KUBOTA OHLEDNĚ SOUBORŮ COOKIE
(1) Společnost Kubota může používat „cookies“, když přistupujete na naše internetové stránky, zejména proto, abyste při různých příležitostech nemuseli opakovaně zadávat informace. Některé soubory cookie používané na našich internetových stránkách jsou nezbytně nutné k poskytování požadovaných služeb. Tyto soubory cookie budou zpravidla po ukončení relace odstraněny. Jiné soubory cookie, používané například pro webovou analýzu, budou uloženy delší dobu, a budou umístěny pouze tam, kde jste k tomu dali předchozí souhlas. Část (3) viz dále obsahuje přehled použitých cookies, jakému účelu slouží a délky jejich životnosti.
(2) Pokud jste při registraci nebo přístupu na naše internetové stránky nebo k některým našim službám uvedli svoje osobní údaje, včetně své e-mailové adresy, může společnost Kubota v závislosti na vašich volbách spojit informace o prohlížení vašeho zařízení - zpracované soubory cookie vydávané společností Kubota - s vašimi osobními údaji, tak aby vám mohla posílat například elektronické průzkumy nebo na vašem zařízení, v reklamním prostoru obsahujícím soubory cookie vydávané společností Kubota, zobrazovat personalizovanou reklamu, která je konkrétně určena pro vás a může vás osobně zajímat.
(3) Při používání našich internetových stránek, když přitom nemáte vypnuté cookies a podle potřeby, na základě vašeho předchozího souhlasu, jsou používány dále uvedené cookies:
COOKIE NÁZEV A ŽIVOTNOST
Google_analytics Google Analytics Google analytics 14 měsíců
_icl_current_language WordPress Jazyk uživatele 1 den
cookies-přijímány WordPress Zobrazit zásady zacházení se soubory cookie (a) 1 rok
PHPSESSID WordPress Vaše id relace (b) Konec relace

(4) Pokud si přejete ovládat způsob používání souborů cookie, můžete změnit nastavení počítače a prohlížeče. Většina webových prohlížečů umožňuje určitou kontrolu nad většinou souborů cookie prostřednictvím nastavení prohlížeče. Chcete-li se o cookies dozvědět více, včetně toho, jak zjistit, které cookies byly nastaveny, navštivte stránky www.aboutcookies.org nebo www.allaboutcookies.org .

Zjistěte, jak spravovat soubory cookie v oblíbených prohlížečích:
• Google Chrome
• Microsoft Edge
• Mozilla Firefox
• Microsoft Internet Explorer
• Opera
• Apple Safari
Informace o dalších prohlížečích naleznete na internetových stránkách vývojáře prohlížečů.
Jak je uvedeno výše, naše weby používají „Google Analytics“, více informací a možnosti odhlášení obsahuje část
POUŽITÍ GOOGLE ANALYTICS
(1) Tyto internetové stránky používají internetovou analytickou službu „Google Analytics“, poskytovanou společností Google , Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále „Google“). Služba Google Analytics používá soubory cookie, které pomáhají společnosti Kubota analyzovat, jak používáte internetové stránky, včetně počtu jejich návštěvníků, internetové stránky, ze kterých jste přišli, a stránky, které navštěvujete. Tyto informace se používají ke zlepšení nabídky a služeb internetových stránek. Veškeré informace generované souborem cookie o vašem používání webu budou zpravidla přenášeny a ukládány společností Google na servery ve Spojených státech. Vzhledem k tomu, že tyto internetové stránky mají zavedenou funkci anonymizace IP, kterou nabízí Google, bude vaše IP adresa před převodem do USA zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude vaše úplná IP adresa přenesena na server Google v USA a zkrácena bude tam.
(2) Google tyto informace použije jako pověřený zpracovatel údajů, aby společnosti Kubota pomohl vyhodnotit používání jejích internetových stránek, sestavovat zprávy o činnosti těchto stránek a poskytovat další statistické a analytické služby související s jejich používáním. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude spojována s žádnými dalšími údaji vedenými společností Google.
(3) Můžete zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie o vašem používání tohoto webu (včetně vaší IP adresy) a deaktivovat sledování Google Analytics na všech internetových stránkách, když si stáhnete a instalujete zásuvný modul prohlížeče, který je dostupný zde http://tools.google.com/dlpage/gaoptout .
(4) Jako alternativu k instalaci zásuvného modulu prohlížeče nebo v případě, že používáte internetové stránky s prohlížeči v mobilních zařízeních, můžete také vypnout sledování prováděné službou Google Analytics, když kliknete na následující odkaz na odhlášení: Odhlášení ze sledování Google Analytics: V tomto případě bude do vašeho prohlížeče umístěn soubor cookie pro odhlášení, který zabrání dalšímu sledování vašeho užívání těchto internetových stránek službou Google Analytics. Nezapomeňte, že pokud smažete všechny soubory cookie uložené ve vašem zařízení, budete se muset odhlásit znovu.
(5) Musíte se také odhlásit pro každé zařízení, které používáte k návštěvě našich internetových stránek. Chcete-li získat přehled o ochraně osobních údajů na Googlu, klikněte níže na https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

7. MEZINÁRODNÍ PŘENOSY ÚDAJŮ
Osobní údaje, které o vás shromažďujeme, můžeme předat příjemcům v jiných zemích, než je země, v níž byly tyto informace původně shromážděny. Tyto země nemusí mít stejné zákony o ochraně osobních údajů jako země, v níž jste informace původně poskytli. Pokud vaše údaje předáváme do jiných zemí, budeme je chránit tak, jak je popsáno v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, nebo jiným způsobem, pokud vám bude oznámen v době sběru údajů.
Upozorňujeme, že společnost Kubota provádí pečlivý proces due diligence, na jehož základě vybere zpracovatele údajů, se kterými sdílí vaše osobní údaje. Pro zajištění ochrany osobních údajů má společnost Kubota uzavřené příslušné smluvní závazky .
8. JAK UDRŽUJEME A CHRÁNÍME OSOBNÍ ÚDAJE
Bezpečnost vašich osobních údajů je pro společnost Kubota důležitá. Náš závazek chránit informace, které shromažďujeme, bereme velmi vážně. Udržujeme administrativní, technické a fyzické záruky určené k ochraně osobních údajů, které poskytujete, nebo shromažďujeme informace proti náhodnému, nezákonnému nebo neoprávněnému zničení, ztrátě, pozměnění, přístupu, vyzrazení nebo použití. Účelem těchto záruk je chránit důvěrnost, neporušenost a dostupnost informací, které nám poskytujete. Pravidelně vyhodnocujeme rizika spojená s ochranou vašich informací a podle toho aktualizujeme naše zásady, postupy a technologie.
Společnost Kubota ukládá osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelu, k němuž byly osobní údaje shromážděny, pokud není příslušným zákonem vyžadováno nebo povoleno jinak. Přijímáme opatření ke zničení nebo trvalé deidentifikaci osobních údajů, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud již osobní údaje nejsou potřebné k účelům, pro které jsme je shromažďovali.
U žádného přenosu údajů přes internet ani jiným způsobem však nelze zaručit jeho 100% bezpečnost. Proto i přes veškeré úsilí o ochranu vašich údajů společnost Kubota nemůže zabezpečit ani zaručit bezpečnost žádných informací, které nám předáváte online. Všechny takové informace nám předáváte na vlastní nebezpečí.
9. AKTUALIZACE NAŠEHO OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Toto oznámení o ochraně osobních údajů je pravidelně a bez předchozího upozornění aktualizováno, aby odráželo změny v našich postupech v oblasti osobních údajů. Na příslušných internetových stránkách umístíme výrazně viditelné oznámení, které vás bude informovat o všech významných změnách v našem Oznámení o ochraně osobních údajů, na jehož konci uvedeme, kdy bylo naposledy aktualizováno. Když provedeme aktualizaci našeho sdělení o ochraně osobních údajů, za určitých okolností vás můžeme požádat o souhlas.
10. JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT
Máte-li jakékoli dotazy nebo komentáře týkající se tohoto oznámení o ochraně osobních údajů, postupů ochrany těchto údajů ze strany společnosti Kubota, nebo chcete uplatnit svá práva nebo aktualizovat informace či preference, které jste nám poskytli, laskavě nás kontaktujte s použitím následujících údajů:

Vedoucí pověřený ochranou údajů
Kubota Holdings Europe B.V.
Hoofdweg 1264,
2153LR Nieuw-Vennep Nizozemsko
kuk_g.privacy@kubota.com

Listopad 2019