Prohlášení o ochraně soukromí

Kverneland Group, vrátane značiek Kverneland a Vicon, je dcérskou spoločnosťou podniku Kubota Holdings Europe B.V 

Privacy and Data

Kverneland Group, vrátane značiek Kverneland a Vicon, je dcérskou spoločnosťou podniku Kubota Holdings Europe B.V 

ABOUT KUBOTA AND OUR APPROACH TO PRIVACY

Spoločnosť Kubota Holdings Europe B.V. a jej dcérske spoločnosti (Kverneland Group vrátane značiek Kverneland a Vicon) a pridružené spoločnosti (ďalej len „spoločnosť Kubota“) berú ochranu súkromia a osobných údajov veľmi vážne. Spoločnosť Kubota chápe, že transparentnosť a rešpekt sú základnými aspektmi dlhodobých vzťahov, a preto vyvíja všetko úsilie na ochranu poskytnutých informácií, pokiaľ ide o používanie webových služieb a riešenie spoločností

Toto prehlásenie o ochrane osobných údajov popisuje typy osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, ako tieto údaje používame, s kým ich zdieľame. Odkazy v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov na „Kubota“, „my“, „nás“ alebo „naše“ znamenajú Kubota Holdings Europe B.V. a jej dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti. Popisujeme tiež opatrenia, ktoré prijímame na ochranu bezpečnosti informácií a ako nás môžete kontaktovať ohľadom našich postupov v oblasti ochrany osobných údajov.

Naše postupy ochrany súkromia sú používané podľa európskeho nariadenia a môžu sa v jednotlivých krajinách, v ktorých pôsobíme líšiť tak, aby odrážali miestne postupy a právne požiadavky.

Naše webové stránky môžu poskytovať odkazy na webové stránky tretích strán. Tieto webové stránky môžu fungovať nezávisle od spoločnosti Kubota. Webové stránky tretích strán môžu mať svoje vlastné oznámenia o ochrane osobných údajov alebo zásady, ktoré Vám odporúčame prečítať. Spoločnosť Kubota nevlastní, ani sa neriadi nastavením ochrany súkromia na webových stránkach tretích strán, preto nenesie zodpovednosť za obsah, ani nastavenie zásad ochrany súkromia.1. ČO SÚ OSOBNÉ ÚDAJE

Na osobné údaje tu odkazujeme v zmysle nasledujúcej definície, uvedenej vo všeobecnom nariadení o ochrane osobných údajov (GDPR):

„všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe („subjektu údajov“); identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac zvláštnych prvkov fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kultúrne alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby“.

SPÄŤ NA ZAČIATOK


2. AKO SPRACOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Společnosti Kubota a její dceřiné společnosti a přidružené společnosti zpracovávají poskytnuté osobní údaje pro určité účely, které souvisí zejména s poskytováním služeb či produktů, plnění právních povinností, plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy či z důvodu oprávněných zájmu..

Aktivita

Účel spracovania

Kategória dát

Zdroj dát

Vybavenie objednávky, prevod strojov, generovanie leadov, registrácia stroja

 

Osobné údaje spracovávame za účelom spracovania objednávky produktov/služieb, čo zahŕňa aj služby poskytované prostredníctvom našich online portálov (ako sú Partnerské portály, apod.). V prípade potreby si môžeme vymieňať dáta s našimi autorizovanými predajcami. K tomuto patrí situácia, kedy sa riadime vašou žiadosťou, aby sme vás kontaktovali prostredníctvom nášho autorizovaného predajcu alebo prostredníctvom online platforiem

Pokiaľ nás požiadate o integráciu našich produktov/služieb s produktom alebo službou tretej strany, potom môže takýto postup znamenať, že budeme s treťou stranou zdieľať potrebné informácie, ktorými môžu byť napr. Systém správy vozového parku, GPS dáta, apod.

Dáta spracovávané v tejto súvislosti môžu zahŕňať diagnostické dáta stroja či GPS dáta.

Právny základ pre toto spracovanie údajov je sčasti nevyhnutný na účely uzavretia alebo plnenia zmluvy s vami a sčasti je založený na našom oprávnenom záujme, ako je popísané vyššie

Meno, kontakt, detail objednávky a platobné metódy, ostatné informácie, ktoré nám poskytnete

 

Vy / Autorizovaní predajcovia 

 

Zákaznícke služby 

 

Osobné údaje spracovávame za účelom poskytovania zákazníckych služieb a podpory. To sa môže týkať napríklad aktualizácie a zabezpečenia záručných služieb, financovania alebo nákupu, dodávky produktov a servisných služieb. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s ďalšími subjektmi zapojenými do poskytovania služieb alebo vykonávania vami požadovaných transakcií, vrátane autorizovaných predajcov.

Na vašu žiadosť môže zákaznícka podpora zhromažďovať diagnostické dáta stroja/produktu, GPS dáta, a pod. a take ich zdieľať s autorizovanými predajcami v súvislosti s poskytovaním potrebných služieb

Právny základ pre toto spracovanie údajov je sčasti nevyhnutný na účely uzavretia alebo plnenia zmluvy s vami a sčasti je založený na našom oprávnenom záujme, ako je popísané vyššie 

Meno, kontakt, detail objednávky, obchodná komunikácia, geografické dáta a ostatné informácie, ktoré nám poskytnete,

 

Vy / Autorizovaní predajcovia

Marketing a komunikácia 

 

Zaoberáme sa marketingovými aktivitami za účelom propagácie našich produktov a služieb, a to aj prostredníctvom emailu, telefón a pošty. Zo zasielania marketingových oznámení sa môžete kedykoľvek odhlásiť

Právnym podkladom pre zasielanie marketingových oznámení je súhlas, s výnimkou prípadov, keď nám platné zákony umožňujú zasielať vám oznámenia týkajúce sa produktov a skorších nákupov, ktoré ste u nás urobili

Meno, kontakt, detail objednávky, obchodná komunikácia

Vy / Naše marketingové oddelenie 

 

Zákaznícky prieskum a spätná väzba S vaším súhlasom vás môžeme vyzvať na účasť na zákazníckych prieskumoch, ktoré nám pomôžu vylepšiť naše produkty a služby Meno, kontakt, vyplnený dotazník, spätná väzba, informácie o produkte Vy

Výstavy / online konferencie 

 

Pokiaľ sa zúčastňujete živej alebo online akcie, ktorú organizujeme a robíme z nej záznam prostredníctvom fotografií alebo videa, tak môžu byť tieto záznamy spracované na marketingové účely. K týmto záznamom Môžeme tiež vyžadovať registračné údaje v súvislosti s vašou účasťou na akcii.

Právny základ pre toto spracovanie je založený na našom oprávnenom záujme, ako je popísané vyššie.

Fotografie/video záznam, meno, kontaktné údaje, informácie, ktoré ste poskytli v súvislosti s návštevou organizovanej udalosti

Vy/Naša zodpovedná osoba 

 

Žiadosť o prácu 

 

Môžeme použiť informácie, ktoré nám pošlete e-mailom alebo online prostredníctvom sociálnych sietí alebo pracovných portálov, aby sme vyhodnotili Vašu spôsobilosť na ponúkanú pracovnú pozíciu v súlade s požadovanými kritériami.

Právny základ pre toto spracovanie je založený na našom oprávnenom záujme, ako je popísané vyššie.

Meno, kontakt, informácie, ktoré nám poskytnete cez pracovný portál alebo sociálne siete 

 

Vy /sociálne médiá (napr. Linkedin), pracovné portály
Zaistenie zlepšovania strojov a služieb

Na účely výskumu a vývoja produktov a služieb zhromažďujeme a analyzujeme dáta, ktoré generujú stroje vybavené telematikou. Tieto dáta môžu tiež zahŕňať GPSdata stroje a podrobné údaje o diagnotistike stroja.

Stroje vybavené telematikou sú označené nálepkou alebo iným identifikátorom

Právny základ pre toto spracovanie je založený na našom oprávnenom záujme, ako je popísané vyššie.

Funkciu telematiky je možné deaktivovať. Pre viac informácií sa obráťte na autorizovaného predajcu vo svojom okolí.

Telematika (diagnostika stroja/produktu, GPS dáta o stroji). Stroje vybavené telematikou
Dáta o zamestnancoch autorizovaných predajcov Ak ste zamestnancom nášho autorizovaného predajcu, potom spracovávame Vaše osobné údaje v rámci nášho oprávneného záujmu na plnenie našich práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvnej spolupráce Meno, kontakt, obchodná komunikácia Vy/Autorizovaný predajca

Správa

 

Osobné údaje spracovávame, pokiaľ je to nevyhnutné na účely dodržiavania zákonných povinností súvisiacich so správou, uchovávaním záznamov (napr. Daňové predpisy) a za účelom každodenných obchodných operácií. Meno, kontakt, detail objednávky a platby, obchodná komunikácia Vy/Autorizovaný predajca 
Cookies a podobné technológie   Informácie o používaní cookies a podobných technológií sú obsiahnuté tu cookie policy.    
Video záznam

Priestory našich budov a kancelárií môžu byť pod dohľadom bezpečnostného kamerového systému, ktorý je implementovaný v súlade so zákonmi. Bezpečnostný kamerový systém používame za účelom ochrany nášho majetku a zamestnancov, vrátane prevencie a vyšetrovania bezpečnostných incidentov.

Právny základ pre toto spracovanie je založený na našom oprávnenom záujme, ako je popísané vyššie.

Video záznamy (môžu obsahovať aj zvukovú stopu) Naša zodpovedná osoba

Hodnoty spoločnosti 

 

Vaše údaje môžeme zverejniť, aby sme vyhoveli súdnym a právnym požiadavkám, Zabránili zraneniu, smrti, stratám, podvodom, zneužitiu ak ochrane práv spoločnosti Kubota, k obrane spoločnosti Kubota v súdnych konaniach av prípade potreby v súvislosti s predajom alebo prevodom obchodného majetku.

Právny základ pre toto spracovanie údajov je sčasti založený na nutnosti dodržiavať zákonné povinnosti a sčasti na našom oprávnenom záujme, ako je popísané vyššie

Kontextovo - závislé Kontextovo -závislé

SPÄŤ NA ZAČIATOK

Účel spracovania

3. AKO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ DÁTA

Spoločnosť Kubota osobné údaje uchováva iba po dobu nevyhnutnú a primeranú na účely ich spracovania. Doba platnosti uchovávania dátumu sa môže líšiť podľa ich kategórie. Kritériá, na ktorých sú založené naše zásady pre uchovávanie osobných údajov:

  • Nutnosť uchovávať údaje s ohľadom na účel, na ktorý boli zhromaždené;
  • Dodržiavanie povinností uchovávania údajov podľa záväzných právnych predpisov (ako sú daňové predpisy);
  • Na zachovanie relevantnosti údajov v prebiehajúcich alebo potenicálnych súdnych konaniach;
  • Premlčacie lehoty podľa Občianskeho zákonníka.

Dajte nám prosím vedieť v prípade, že máte konkrétne otázky týkajúce sa príslušnej doby uchovávania pre konkrétne kategórie osobných údajov. V tomto ohľade vám radi poskytneme ďalšie informácie.

SPÄŤ NA ZAČIATOK


4. VAŠE PRÁVA A MOŽNOSTI

Máte určité práva vzhľadom na osobné údaje, ktoré uchovávame. Rovnako ponúkame určité voľby ohľadom toho, aké osobné údaje získavame, ako ich využívame. V súlade s príslušnými zákonmi máte právo:

  • pristupovať k osobným údajom spracovávaným spoločnosťou Kubota. Konkrétne môžete obdržať potvrdenie o uchovávaní osobných údajov, požiadať o prístup k osobným údajom, obdržať kópie osobných údajov.
  • požiadať o opravu, aktualizáciu a odstránenie osobných údajov.
  • z legitímnych dôvodov vznášať námietky týkajúce sa spracovania osobných údajov;
  • vznášať námietky týkajúce sa využívania osobných údajov na účely prieskumu, vrátane komerčných účelov (marketing);
  • kedykoľvek zrušiť vyhlásenie o súhlase vydané prostredníctvom internetových stránok alebo akýmkoľvek iným spôsobom (ak existuje) s budúcim účinkom, a kedykoľvek pristupovať k zneniu takého vyhlásenia o súhlase.

Pri návšteve našich internetových stránok môžete zrušiť zhromažďovanie a používanie určitých informácií, ktoré získavame automatizovanými prostriedkami. Prehliadač vám môže oznámiť, ako dostávať upozornenia a rušiť prijímanie určitých typov súborov cookie. Ďalšie informácie o súboroch cookie a možnostiach zabránenia ich prijímania nájdete na odkaze tu.

Na našich webových stránkach používame cookies, pixely a podobné technológie na ukladanie vášho nastavenia, preferencie a na marketingové účely. Môžeme odovzdávať informácie o vašom používaní našich webových stránok našim partnerom. Niektorí partneri môžu tieto údaje spracovávať v krajinách s nedostatočnou úrovňou ochrany údajov. Ak kliknete na „Prijať všetko“, súhlasíte s používaním všetkých súborov cookie a podobných technológií a so spracovaním vašich údajov, ako je vysvetlené v časti „Ďalšie informácie“. Svoj súhlas môžete s okamžitou účinnosťou kedykoľvek odvolať.

SPÄŤ NA ZAČIATOK


5. KUBOTA'S COOKIES POLICY

Na týchto internetových stránkach používame cookies a ďalšie sieťové identifikátory, ktoré môžu uchovávať osobné údaje (napr. ako prechádzate našimi stránkami a aký obsah vás zaujíma). Niektoré používané súbory cookie sú nevyhnutné na zabezpečenie správneho fungovania webu a na zlepšenie interakcie používateľa s webovými stránkami. Tieto súbory cookie sú spravidla vymazané po ukončení vašej relácie.

Iné súbory cookie, napríklad Analytické súbory cookies, budú uložené dlhší čas a budú umiestnené iba tam, kde ste na to dali svoj súhlas. Nižšie nájdete prehľad používaných cookies, ich účelov a platnosti.

Spoločnosť Kubota môže podľa vášho výberu priradiť informácie o prezeraní vášho zariadenia, s vašimi osobnými údajmi. Na základe toho Vám môžeme zasielať napr. Prieskumy spokojnosti, zobrazovať personalizovanú reklamu, ktorá je špeciálne určená pre vás.

Tu nájdete zoznam súborov Cookies, ktoré na našich webových stránkach používate, ak prijmete všetky súbory Cookies.

Cookies

Popis

_utma Používa sa na rozlíšenie užívateľov a relácií (“to sa mi páči”, zdieľanie). Súbor cookie sa aktualizuje pri každom odoslaní údajov na sociálnej ste ako je napr. Facebook, Instagram, Twitter, apod.
_utma, _utmb, _utmc, _utmz, _utmv Používajú sa na určenie nových relácií/návštev, či bol používateľ v novej relácii/návšteve a vysvetľujú, ako sa používateľ dostal na web. Súbor cookie sa aktualizuje pri každom odoslaní údajov do služby Google Analytics.
_cuvid Tento súbor cookie slúži na určenie jedinečných návštevníkov stránky a aktualizuje sa s každým zobrazením stránky. Okrem toho je tento súbor cookie vybavený jedinečným ID, ktorý aplikácia používa na zabezpečenie platnosti a dostupnosti súboru cookie ako mimoriadneho bezpečnostného opatrenia
_cusid Tento súbor cookie slúži na určenie jedinečných návštevníkov stránky a aktualizuje sa s každým zobrazením stránky. Okrem toho je tento súbor cookie vybavený jedinečným ID, ktorý aplikácia používa na zabezpečenie platnosti a dostupnosti súboru cookie ako mimoriadneho bezpečnostného opatrený. Platnosť: 30 minút
_cuvon Slúži na signalizáciu posledného zobrazenia stránky návštevníkom. Platnosť: 30 minút
_hjClosedSurveyInvites Hotjar cookie, ktorý je nastavený, keď návštevník interaguje s modálnym kontextovým oknom s pozvánkou na prieskum. Používa sa na zabezpečenie toho, aby sa rovnaké pozvanie znovu neobjavilo, ak už bolo zobrazené. Platnosť: 1 rok
_hjDonePolls Súbor cookie Hotjar, ktorý sa nastaví, keď návštevník dokončí anketu pomocou widgetu Spätná väzba. Používa sa na zabezpečenie toho, aby sa ten istý prieskum neobjavil, ak už bol vyplnený. Platnosť 1 rok
_hjMinimizedPolls Hotjar cookie, ktorý je nastavený, keď návštevník minimalizuje widget Spätná väzba. Používa sa na zabezpečenie toho, aby widget zostal minimalizovaný, keď návštevník prechádza cez web stránku. Platnosť: 1 rok
_hjShownFeedbackMessage Hotjar cookie, ktorá sa nastavuje, keď návštevník minimalizuje alebo dokončí prichádzajúcu spätnú väzbu. Deje sa tak tak, aby sa prichádzajúca spätná väzba načítala čo najmenšiu, pokiaľ návštevník prejde na inú stránku, na ktorej je formulár nastavený na zobrazenie. Platnosť: 1 rok
_hjid Cookie Hotjar, ktoré sa nastavuje pri prvom príchode návštevníka na stránku pomocou skriptu Hotjar. Používa sa na pretrvávanie užívateľského ID Hotjar, ktoré je jedinečné pre danú stránku v prehliadači. Tým sa zaistí, že správanie návštevníka bude pri následných návštevách rovnakej stránky priradené rovnakému ID užívateľa. Platnosť: 1 rok
_hjRecordingLastActivity Zaznamenáva správanie návštevníka pri nahrávaní jeho pohybu po webe. Platnosť: Dočasne
_hjTLDTest Na určenie najvšeobecnejšej cesty k súboru cookie, ktorá sa musí použiť namiesto názvu hostiteľa stránky. Hotjar súbor cookie _hjTLDTest sa nastaví tak, aby ukladal rôzne alternatívy podreťazcov URL. Platnosť: Dočasne
_hjUserAttributesHash Atribúty užívateľov odoslané prostredníctvom rozhrania API identifikácie Hotjar sa ukladajú do vyrovnávacej pamäte počas trvania relácie, aby bolo možné zistiť, kedy sa atribút zmenil a musí byť aktualizovaný. Platnosť: Dočasne
_hjCachedUserAttributes Tento súbor cookie ukladá atribúty používateľa, ktoré sa posielajú prostredníctvom rozhrania API identifikácie Hotjar, kedykoľvek používateľ nie je vo vzorke. Tieto atribúty sa uložia iba vtedy, ak používateľ interaguje s nástrojom spätnej väzby Hotjar. Platnosti dočasne
_hjLocalStorageTest Tento súbor cookie sa používa na kontrolu, či skript sledovania služby Hotjar môže používať miestne úložisko. Ak je to možné, v tomto súbore cookie sa nastaví hodnota 1. Dáta uložené v in_hjLocalStorageTest nemajú čas vypršania, ale vymažú sa takmer okamžite po ich vytvorení. Platnosť: do 100ms
_hjIncludedInSample Tento súbor cookie je nastavený tak, aby informoval Hotjar o tom, či je tento návštevník zahrnutý do vzorky, ktorá sa používa na generovanie funnelu. Toto je súbor cookie relácie, ktorý sa pri opustení stránky zmaže. Platnosť: Dočasne
_hjAbsoluteSessionInProgress Tento súbor cookie sa používa na zistenie prvej relácie zobrazenia stránky používateľa. Platnosť: 30 minút
x-ms-cpim-trans Používa sa na sledovanie transakcií (počet otvorených kariet, ktoré sa autentizujú proti webu typu B2C), vrátane aktuálnej transakcie. Platnosť: Expirácia na konci relácie
x-ms-cpim-sso:{Id} Používa sa na udržiavanie relácie SSO. Platnosť: Expiruje po uzavretí prehliadača.
x-ms-cpim-csrf Token CSRF používaný na ochranu pred CSRF. Platnosť: Expiruje po uzavretí prehliadača
x-ms-cpim-cache:{id}_n Používa sa na udržiavanie stavu žiadosti. Platnosť: Expiruje po uzavretí prehliadača
ARRAffinity / ARRAffinitySameSite Affinity Cookies sa používajú, keď používateľ potrebuje zostať na webovej stránke alebo v aplikácii Azure. Platnosť: Expiruje po uzavretí prehliadača.

Väčšina prehliadačov prijíma cookies automaticky svojim predvoleným nastavením. Aj napriek tomu má používateľ možnosť nastaviť si prehliadač tak, aby sa súbory cookies neukladali.

Ak sa chcete dozvedieť viac o cookies, vrátane toho, ako zistiť, aké cookies boli nastavené, navštívte  www.aboutcookies.org slebbo www.allaboutcookies.org.

Podrobnosti o nastavení súborov cookies v najbežnejších prehliadačoch nájdete tu:

Google Chrome

Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer
Opera
Apple Safari

Ako je uvedené vyššie, naše webové stránky používajú „Google Analytics“, ďalšie informácie a možnosti odhlásenia nájdete nižšie.

SPÄŤ NA ZAČIATOK


6. POUŽITIE GOOGLE ANALYTICS

Tieto internetové stránky používajú internetovú analytickú službu „Google Analytics“, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej „Google“). Služba Google Analytics používa súbory cookie, ktoré nám pomáhajú analyzovať používanie internetovej stránky. Tieto informácie používame na zlepšenie ponuky a služieb internetových stránok. Všetky informácie generované súborom cookie sú spravidla prenášané a ukladané spoločnosťou Google na servery v Spojených štátoch. Vzhľadom na to, že tieto internetové stránky majú zavedenú funkciu anonymizácie IP, ktorú ponúka Google, bude IP adresa pred prevodom do USA skrátená podľa podmienok dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch bude úplná IP adresa prenesená na server Google v USA a skrátená bude tam.

Google tieto informácie použije ako poverený spracovateľ údajov, aby spoločnosti Kubota pomohol vyhodnotiť používanie jej internetových stránok, zostavovať správy o činnosti týchto stránok a poskytovať ďalšie štatistické a analytické služby súvisiace s ich používaním. IP adresa prenášaná prehliadačom v rámci Google Analytics nebude spájaná so žiadnymi ďalšími údajmi vedenými spoločnosťou Google.

Môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie o používaní tohto webu (vrátane IP adresy) a deaktivovať sledovanie Google Analytics na všetkých internetových stránkach, keď si stiahnete a inštalujete zásuvný modul prehliadača, ktorý je dostupný tu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Ako alternatívu k inštalácii zásuvného modulu prehliadača alebo v prípade, že používate internetové stránky s prehliadačmi v mobilných zariadeniach, môžete tiež vypnúť sledovanie vykonávané službou Google Analytics, keď kliknete na nasledujúci odkaz na odhlásenie: Opt-out of Google Analytics Tracking: V tomto prípade bude do prehliadača umiestnený súbor cookie pre odhlásenie, ktorý zabráni ďalšiemu sledovaniu používania týchto internetových stránok službou Google Analytics. Nezabudnite, že ak zmažete všetky súbory cookie uložené vo vašom zariadení, budete sa musieť odhlásiť znova

Musíte sa tiež odhlásiť pre každé zariadenie, ktoré používate na návštevu našich webových stránok. Ak chcete získať prehľad o ochrane osobných údajov na Googli, kliknite nižšie na https://support.google.com/analytics/answer/6004245

SPÄŤ NA ZAČIATOK


7. POUŽITIE HOTJAR COOKIES

Tieto webové stránky používajú súbory cookies Hotjar („Hotjar“) poskytovateľa služieb webovej analýzy so sídlom v St Julians Business Centre, 3 Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta. Hotjar je webová aplikácia, ktorý sleduje pohyb používateľov na webe. Pomocou Heatmap sleduje klikanie návštevníkov na konkrétnej stránke, a nahrávanie pohybu myšou návštevníkov.

Logika súborov cookies je nastavená tak, aby Hotjar mohol sledovať začiatok cesty používateľa pre celkový počet relácií. Slúži na uchovanie Hotjar User ID, ktoré je unikátne pre danú stránku v prehliadači. Zaisťuje, že správanie v nasledujúcich návštevách rovnakej stránky bude atribúované rovnakému User ID. Neobsahuje žiadne identifikovateľné informácie

Hotjar všetky informácie spracováva v našom mene a je zmluvne viazaný, že nesmie naše nazhromaždené dáta ďalej predávať.

Pokiaľ si neželáte, aby vás Hotjar sledoval, môžete si upraviť nastavenie súborov cookies pomocou cookie lišty na webových stránkach alebo nastavením funkcie  Do Not Track functionality vo Vašom prehliadači. Túto funkciu budete musieť aktivovať na každom zariadení, ktorý používate na návštevu našich webových stránok

Viac informácií o Hotjar nájdete na stránkach podpory spoločnosti.  Hotjar’s support site.

Ďalšie informácie o typoch súborov cookies, ktoré používame na týchto webových stránkach nájdete tu Hotjar Cookie Information site.

Pokiaľ nám poskytnete akékoľvek informácie alebo materiály, ktoré sa týkajú inej osoby, tak sa prosím uistite, že s nami zdieľate obsah, ktorý môžeme využiť na ďalšie účely. Mali by ste si overiť, že daná osoba bola informovaná o spracovaní jej osobných údajov a dala súhlas so spracovaním, ktorý je podľa právnych predpisov nevyhnutný.

Kubota vedome nezhromažďuje osobné údaje detí mladších ako 13 rokov. Pokiaľ nám dieťa poskytlo osobné údaje prostredníctvom našich webových stránok, potom rodič alebo opatrovník môže požiadať o vymazanie týchto dát z našich záznamov. Ak dieťa mladšie ako 13 rokov poskytlo osobné údaje spoločnosti Vynaložíme všetko úsilie, aby sme informácie o dieťati čo najskôr z našich záznamov vymazali.

Ak si myslíte, že sme porušili vaše práva, potom môžete podať sťažnosť. Kontaktujete našich poverencov na ochranu osobných údajov, ktorý sťažnosť vybaví k Vašej spokojnosti.

Máte právo sa sťažovať úradu Information Commissioner's Office (ICO), ak sa domnievate, že sme vašu žiadosť nevybavili vhodným spôsobom. Informácie o kontaktovaní ICO nájdete na ich webových stránkach

Ak si myslíte, že sme Vašu žiadosť nevybavili podľa Vášho očakávania, tak máte právo sa sťažovať na sťažovať úradu Information Commissioner's Office (ICO). Viac informácií, ako postupovať nájdete na stránkach ICO.

SPÄŤ NA ZAČIATOK


8. INTERNATIONAL DATA TRANSFERS

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, môžeme odovzdať príjemcom v iných krajinách, ako je krajina, v ktorej boli tieto informácie pôvodne zhromaždené. Tieto krajiny nemusia mať rovnaké zákony o ochrane osobných údajov ako krajina, v ktorej ste informácie pôvodne poskytli. Pokiaľ osobné údaje odovzdávame do iných krajín, tak ich chránime tak, ako je popísané v tomto oznámení o ochrane osobných údajov, alebo iným spôsobom, o ktorom informujeme už v priebehu doby zberu údajov. Upozorňujeme, že spoločnosť Kubota vykonáva starostlivý proces due diligence, na základe ktorého vyberie spracovateľov údajov, s ktorými zdieľa osobné údaje. Pre zaistenie ochrany osobných údajov má spoločnosť Kubota uzavreté príslušné zmluvné záväzky.

SPÄŤ NA ZAČIATOK


9. BEZPEČNOSŤ

Bezpečnosť osobných údajov je pre spoločnosť Kubota dôležitá. Náš záväzok chrániť informácie, ktoré zhromažďujeme, berieme veľmi vážne. Udržujeme administratívne, technické a fyzické záruky určené na ochranu osobných údajov alebo zhromažďujeme informácie proti náhodnému, nezákonnému alebo neoprávnenému zničeniu, strate, pozmeneniu, prístupu, vyzradeniu alebo použitiu. Účelom týchto záruk je chrániť dôvernosť, neporušenosť a dostupnosť informácií, ktoré spravujeme. Pravidelne vyhodnocujeme riziká spojené s ochranou informácií a podľa toho aktualizujeme naše zásady, postupy a technológie

Ukladáme osobné údaje iba po dobu nevyhnutne potrebnú na splnenie účelu, na ktorý boli osobné údaje zhromaždené, pokiaľ nie je príslušným zákonom vyžadované alebo povolené inak. Prijímame opatrenia na zničenie alebo trvalú deidentifikáciu osobných údajov, ak to vyžaduje zákon alebo pokiaľ už osobné údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré sme ich zhromažďovali

SPÄŤ NA ZAČIATOK


10. AKTUALIZÁCIA NAŠHO VYHLÁSENIA O OCHRANE SÚKROMIA

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov je pravidelne a bez predchádzajúceho upozornenia aktualizované, aby odrážalo zmeny v našich postupoch v oblasti ochrany súkromia.

Na príslušných internetových stránkach umiestnime výrazne viditeľné oznámenie, ktoré informuje o všetkých významných zmenách v našom Oznámení o ochrane súkromia, na ktorého konci uvedieme, kedy bolo naposledy aktualizované.

Keď vykonáme aktualizáciu nášho oznámenia o ochrane súkromia, potom za určitých okolností môžeme požiadať o súhlas

SPÄŤ NA ZAČIATOK


AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ

Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre týkajúce sa tohto oznámenia o ochrane súkromia, postupov ochrany týchto údajov zo strany spoločnosti Kubota, alebo chcete uplatniť svoje práva alebo aktualizovať informácie či preferencie, ktoré ste nám poskytli, potom nás kontaktujte na adrese:

Vedúci poverený ochranou údajov:

Chief Privacy Officer
Kubota Holdings Europe B.V.
Hoofdweg 1264,
2153LR Nieuw-Vennep The Netherlands
khe_g.privacy@kubota.com